Regulamin platformy

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Platformy BANCOVO.

1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa:
  1. rodzaj, zakres i warunki techniczne świadczenia przez NewCommerce Services Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością usług drogą elektroniczną za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.bancovo.pl,
  2. warunki przyjmowania wniosków o zawarcie Umów o produkt za pośrednictwem Platformy,
  3. zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.bancovo.pl.
 3. Językiem stosowanym w relacjach wynikających z niniejszego Regulaminu jest język polski.

2. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. CC – wydzielone przez NCS Centrum Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać dostęp do Platformy.
 2. Dokumentacja kredytowa – komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia Umowy o Produkt, które Klient pobiera z Platformy oraz otrzymuje od NCS drogą elektroniczną.
 3. Hasło – ustalany z Klientem ciąg znaków umożliwiających Klientowi samodzielne lub przy udziale Przedstawiciela NCS zarejestrowanie Konta w Platformie i korzystanie z Usług oferowanych przez NCS.
 4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (Konsument), której NCS udostępnia możliwość skorzystania z Usług oferowanych w Platformie. Do czasu Rejestracji Konta dostęp Klienta do Usług oferowanych w Platformie jest ograniczony i dotyczy wyłącznie wybranych Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 5. Kod weryfikacyjny – przesłany Użytkownikowi sms’em w procesie wnioskowania o Produkt kod, którym Użytkownik zawiera Umowę o Produkt lub udziela pełnomocnictwa NCS do zawarcia Umowy o Produkt.
 6. Konto – indywidualny profil Użytkownika umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z wybranych Usług (funkcjonalności) wskazanych w Regulaminie,
 7. Login – ciąg znaków ustalany przez Klienta samodzielnie niezbędny do zarejestrowania Konta w Platformie i korzystania przez Klienta z Usług oferowanych przez NCS.
 8. NCS – NewCommerce Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570731, z kapitałem zakładowym w wysokości 700.000,00 PLN, NIP: 522-303-54-75.
 9. Partner – banki i inne podmioty niebędące bankami współpracujące z NCS.
 10. Platforma– serwis internetowy udostępniony Klientowi/Użytkownikowi przez NCS pod adresem www.bancovo.pl umożliwiający skorzystanie z Usług określonych niniejszym Regulaminem.
 11. Produkt – kredyt lub pożyczka udzielana Użytkownikowi przez Partnera NCS za pośrednictwem Platformy.
 12. Przedstawiciel NCS – podmiot wykonujący w imieniu NCS i na zlecenie Klienta/Użytkownika określone w niniejszym Regulaminie czynności w celu zapewnienia Klientowi możliwości skorzystania z Usług oferowanych przez NCS.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami.
 14. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta w Platformie, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta przez Przedstawiciela NCS z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Platforma.
 15. Strona – NCS i Klient/Użytkownik, o ile Regulamin nie stanowi inaczej,
 16. Usługa (Usługi) – funkcjonalności Platformy do których dostęp otrzymuje Klient/Użytkownik drogą elektroniczną.
 17. Umowa o produkt – zawarta pomiędzy Partnerem i Użytkownikiem umowa o kredyt lub pożyczkę za pośrednictwem Platformy regulująca warunki, na jakich Partner udziela kredytu lub pożyczki Użytkownikowi.
 18. Ustawa o świadczeniu usług – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 19. Kodeks cywilny lub k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 20. Ustawa o Kredycie Konsumenckim – ustawa z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tj.: Dz.U. 2014 Nr 0, poz. 1497).
 21. Ustawa o Prawie Autorskim – ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: z 17 maja 2006 r. – Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 22. Ustawa Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (tj.: Dz.U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243).
 23. Użytkownik – Klient, który zarejestrował swoje Konto w Platformie.
 24. Wniosek – udostępniany Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy formularz umożliwiający uzyskanie oferty Produktu.

3. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu, NCS świadczy drogą elektroniczną Usługi umożliwiające Klientowi (Użytkownikowi) korzystanie z Platformy oraz złożenie Wniosku na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Klient (Użytkownik) ma możliwość w każdym czasie zapoznać się z treścią Regulaminu, który dostępny jest na stronie www.bancovo.pl.
 3. Akceptacja Regulaminu za pośrednictwem strony www.bancovo.pl jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie Usługi bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 4. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony. Wygaśnięcie lub rozwiązanie przez Klienta (Użytkownika) Umowy o Produkt nie ma wpływu na okres obowiązywania Umowy o świadczenie Usług.
 5. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa.
 6. Klient (Użytkownik) ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną poprzez:
  1. usunięcie swojego Konta za pomocą odpowiedniej funkcjonalności Platformy– rozwiązanie następuje w trybie natychmiastowym,
  2. złożenie NCS dyspozycji usunięcia Konta lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozwiązanie następuje w dacie realizacji dyspozycji/złożenia żądania przez Klienta (Użytkownika).
 7. NCS może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z Klientem (Użytkownikiem), jeżeli Klient (Użytkownik):
  1. podał nieprawdziwe dane osobowe rejestrując Konto w Platformie,
  2. udostępnił swój Login lub Hasło osobom trzecim,
  3. podejmuje działania mające na celu wprowadzenie złośliwego oprogramowania, treści o charakterze bezprawnym lub mające na celu uniemożliwienie prawidłowego działania Platformy,
  4. wykorzystuje znaki towarowe, znaki graficzne, treści, zdjęcia i inne materiały udostępnione w Platformie bez zgody NCS.
 8. NCS ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Użytkownika lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Użytkownik zostanie poinformowany za co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, na adres e-mail podany w Koncie Użytkownika. W przypadku rezygnacji przez NCS z utrzymywania Konta Użytkownika, NCS zapewnia archiwizację Wniosku o Produkt oraz Dokumentacji kredytowej jaką Użytkownik otrzymał w związku z zawarciem Umowy o Produkt.
 9. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta (Użytkownika) do Platformy treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika w zakresie korzystania z Platformy działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Platformie.

4. Warunki techniczne świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 1. Korzystanie z Platformy wymaga posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, które:
  1. wyposażone jest w wymienione poniżej systemy operacyjne:
   • Microsoft Windows,
   • Apple macOS,
   • Linux,
   • Apple iOS,
   • Android.
  2. obsługuje jedną z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych:
   • Google Chrome w wersji 59+,
   • Apple Safari w wersji 10+,
   • Mozilla Firefox w wersji 54+,
   • Microsoft Internet Explorer w wersji 11+,
   • Microsoft Edge.
  3. posiada dostęp do ogólnodostępnej sieci Internet,
  4. obsługuje pliki typu cookie oraz javascript.
 2. Korzystanie z Platformy wymaga również posiadania przez Klienta(Użytkownika):
  1. aktywnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz
  2. aktywnego numeru telefonu komórkowego.
 3. W celu bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Platformy NCS zaleca Klientom (Użytkownikom) posiadanie i aktualizowanie oprogramowania antywirusowego.
 4. W przypadku wydania Platformy w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne zakres funkcjonalności Platformy może zostać ograniczony w stosunku do funkcjonalności udostępnianych w serwisie internetowym Platformy. Zakres funkcjonalności Platformy dla urządzeń mobilnych określać będzie osobny Regulamin.
 5. W przypadku korzystania przez Klienta (Użytkownika) z CC, NCS zapewnia możliwość połączenia się z CC za pośrednictwem dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.

5. Rejestracja Konta w Platformie.

 1. Rejestracja Konta w Platformie następuje poprzez:
  1. wypełnienie i zgłoszenie formularza rejestracyjnego udostępnionego w Platformie,
  2. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest do podania danych oznaczonych jako wymagane.
 3. NCS udostępnia Klientowi możliwość uzupełnienia formularza rejestracyjnego poprzez skopiowanie danych Klienta wykonaniem zdjęcia dowodu osobistego Klienta.
 4. Uzupełnienie formularza na podstawie zdjęcia dowodu osobistego Klienta wymaga przesłania zdjęcia dowodu osobistego w formacie www.bancovo.pl za pomocą funkcjonalności formularza rejestracyjnego udostępnionej przez NCS.
 5. NCS potwierdzi Użytkownikowi zakończenie procesu rejestracji Konta w Platformie wysyłając na podany przez Klienta adres e-mail informacje niezbędne do zalogowania się do Konta wraz z informacją o możliwości zmiany Hasła.
 6. Klient może zarejestrować Konto również przy udziale Przedstawicieli NCS lub za pośrednictwem CC udostępnionego przez NCS. W takim przypadku dane osobowe i teleadresowe niezbędne do rejestracji Konta Klient przekazuje bezpośrednio Przedstawicielowi NCS, a w przypadku skorzystania z CC, konsultantowi CC, który wprowadza je do Platformy. Potwierdzenie rejestracji Konta następuję na zasadach określonych w ust. 5 powyżej.
 7. Po zakończeniu rejestracji każdorazowe logowanie się Użytkownika do Platformy wymaga użycia prawidłowego Loginu oraz Hasła.

6. Usługi dostępne dla zarejestrowanych Klientów (Użytkowników).

 1. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Platformie, po zalogowaniu się do swojego Konta będzie mógł skorzystać z Usług udostępnionych przez NCS, to jest otrzyma możliwość:
  1. dostępu do Konta Użytkownika,
  2. zarządzania danymi osobowymi i adresowymi podanymi w Koncie Użytkownika,
  3. złożenia Wniosku o Produkt,
  4. otrzymania szczegółowej oferty Produktu,
  5. informowanie o statusie Wniosku, w tym o dodatkowych dokumentach jakie Użytkownik zobowiązany jest złożyć by Partner wydał pozytywną decyzję kredytową i przesłał Użytkownikowi za pośrednictwem Platformy Dokumentację kredytową,
  6. otrzymania Dokumentacji kredytowej dotyczącej wybranego przez Użytkownika Produktu,
  7. załączenia dodatkowych dokumentów wymaganych przez Partnera,
  8. zawarcia Umowy o Produkt,
  9. dostępu do zawartej Umowy o Produkt wraz z związaną z nim Dokumentacją kredytową,
  10. doradztwa finansowego.
 2. Na podstawie przekazanych przez Klienta informacji dotyczących jego potrzeb, sytuacji finansowej i osobistej, preferencji oraz celów, w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie NCS zbierze i zarekomenduje Klientowi oferty Produktów, które najbardziej odpowiadają potrzebom Klienta.
 3. Klient nie ponosi opłat za korzystanie z usług doradczych NCS. Klient nie ponosi opłat ani innych kosztów względem NCS z tytułu korzystania z usług pośrednictwa kredytowego świadczonych przez NCS. Z tytułu świadczonych usług pośrednictwa kredytowego NCS otrzymuje wynagrodzenie od Partnerów. W przypadku innych Usług świadczonych przez NCS za pośrednictwem Platformy, NCS może pobierać od Klienta wynagrodzenie. Cena oraz sposób zapłaty zostaną określone przez NCS w dostępnym dla Klienta opisie danej Usługi.
 4. NCS zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznych aspektów świadczonych Usług, w tym funkcjonalności oferowanych przez Platformę w celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług.
 5. Wprowadzane zmiany nie mogą ograniczać praw i obowiązków Stron określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. NCS może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych w Platformie. Informacje o nich będą umieszczane na Platformie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów/Użytkowników.
 7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od procedury składania Wniosku o Produkt przed jej zakończeniem przez Użytkownika, NCS ma prawo skontaktowania się z Użytkownikiem telefonicznie w celu ustalenia przyczyn tego odstąpienia oraz pomocy w finalizacji procedury składania Wniosku.

7. Usługi dostępne dla niezarejestrowanych Klientów.

 1. Klientowi, który nie dokona rejestracji w Platformie lub nie zaloguje się do swojego Konta mogą być wyłącznie prezentowane symulacje parametrów Produktu.
 2. Prezentowane Klientowi symulacje parametrów Produktu mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów K.C.
 3. W celu otrzymania szczegółowej oferty Produktu Klient zobowiązany jest do dokonania rejestracji w Platformie lub zalogowania się do swojego Konta i wypełnienia Wniosku.

8. Obowiązki Klienta/Użytkownika.

 1. Klient/Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. podania swoich prawdziwych danych (osobowych i teleadresowych) podczas rejestracji Konta w Platformie i podczas składania Wniosku o Produkt,
  2. zabezpieczenia Loginu i Hasła przed ich przejęciem przez osoby trzecie,
  3. stosowania oprogramowania antywirusowego,
  4. korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  5. korzystania z Usług oferowanych przez Platformę wyłącznie do własnego użytku osobistego,
  6. niepodejmowania jakichkolwiek czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta/Użytkownika.
 2. Klient/Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Platformie.

9. Ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkowników w procesie Rejestracji i korzystania z Usług jest NCS. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem listownie kierując korespondencję na adres: NewCommerce Services Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa bądź mailowo wysyłając wiadomość na adres [email protected]
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest :
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy pośrednictwa finansowego, której stroną jest Klient (Użytkownik), lub do podjęcia działań na żądanie Klienta (Użytkownika), przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. działania reklamowe, promocyjne, marketingowe, oferowanie produktów i usług – na podstawie zgody Klienta (Użytkownika), tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  3. obsługa reklamacji, rozstrzyganie sporów, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem umowy lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  4. zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług, zapobieganie i przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom, zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami oraz wytycznymi dla sektora pośredników finansowych, w tym w szczególności z regulacjami dotyczącymi przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zapobieganiu innym przestępstwom – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  5. analiza ruchu na stronie internetowej i w Internecie, polepszenia jakości i dostępności oferowanych przez Spółkę usług, cele statystyczne, diagnostyczne i analityczne, zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, tj. art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy o świadczenie Usługi.
 4. NCS przechowuje dane Użytkownika:
  1. przez okres niezbędny do czasu zakończenia realizacji umowy o świadczenie Usługi, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  2. do czasu odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przekazywania informacji handlowych oraz marketingowych,
  3. przez okres niezbędny do czasu wypełnienia uzasadnionego prawnie interesu NCS stanowiącego podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Administrator przekazuje dane Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:
  1. Partnerzy – banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów o współpracy
  2. upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora – w ramach i w zakresie wykonywanych obowiązków pracowniczych;
  3. podmioty przetwarzające, wykonujące czynności przetwarzania danych na zlecenie Administratora (np. dla potrzeb weryfikacji tożsamości Klientów /Użytkowników);
  4. podmioty prowadzące bazy danych oraz systemy umożliwiające weryfikację i potwierdzenie tożsamości;
  5. sądy, organy ochrony prawnej i organy nadzoru.
 6. NCS nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Użytkownik ma następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa;
  3. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora; Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim;
  4. prawo żądania przeniesienia przetwarzanych danych do innego administratora;
  5. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – w zakresie, w jakim przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie przed jej cofnięciem zgody;
  6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
 8. W oparciu o dane osobowe Użytkownika Administrator będzie podejmował wobec Użytkownika zautomatyzowane decyzje będące wynikiem profilowania w następującym zakresie:
  1. weryfikacja mająca na celu wykrycie i wykluczenie wykorzystania Platformy przez boty oraz zapobieżenie oszustwom i nadużyciom;
  2. wybór Partnera, który może przyznać Użytkownikowi wnioskowany Produkt.
 9. Profilowanie jest niezbędne do wykonania przez NCS umowy o świadczenie Usługi oraz w celu zapobieżenia oszustwom oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych przez NCS.
 10. Administrator stosuje profilowanie marketingowe w następującym zakresie: na podstawie aktywności na stronie internetowej Administratora Klientowi (Użytkownikowi) będą wyświetlane reklamy strony internetowej Administratora na zewnętrznych serwisach internetowych. Profilowanie marketingowe opiera się o wykorzystanie plików Cookies marketingowych przez okres maksymalnie 2 lat od zainstalowania pliku Cookies marketingowego na urządzeniu Klienta (Użytkownika).
 11. Do emisji reklam w zewnętrznych serwisach internetowych Administrator wykorzystuje technologię dostarczaną przez zaufanych partnerów, m.in. Google (w tym poprzez platformę w Google Adwords i Google Analitics), Facebook, DoubleClick, Hotjar. Podmioty te udostępniają ustawienia, dzięki którym Klient (Użytkownik) może zarządzać ochroną swojej prywatności, w tym m. in. zażądać usunięcia swoich danych osobowych (realizacja prawa do bycia zapomnianym). Klient (Użytkownik) ma możliwość określenia dodatkowo czy wyraża zgodę na profilowanie reklam bezpośrednio u zaufanych partnerów. Ustawienia prywatności zaufanych partnerów dostępne są tutaj:
 12. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,NCS zobowiązany jest stosować środki zabezpieczające, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  1. pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  4. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
 13. W celu wykonania uprawnień wymienionych w Rozdziale 9 ust. 7 Użytkownik zwraca się do NCS na następujący adres e-mail: [email protected].
  • 10. Ochrona praw własności intelektualnej.
 1. W związku z tym, że Platforma zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 2. Korzystanie z treści chronionych prawem własności intelektualnej i rozporządzanie nimi, jeżeli nie jest związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody NCS wyrażonej na piśmie.

11. Odpowiedzialność.

 1. NCS nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłania danych przez sprzęt komputerowy lub inne urządzenia, z których korzysta Klient/Użytkownik, a które uniemożliwiają Klientowi/Użytkownikowi korzystanie z Platformy.
 2. NCS nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Platformy z przyczyn niezależnych od NCS. Ze względów bezpieczeństwa NCS ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Platformy na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa NCS nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Platformą lub jej użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania Platformy przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 4. Klient/Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym a Platformą.
 5. Klient/Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Platformy za pośrednictwem własnego Konta.
 6. NCS nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Platformy przez Klienta/Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie dobrymi obyczajami.
 7. NCS zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych Usług oferowanych za pośrednictwem Platformy z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw Klienta/Użytkownika.

12. Reklamacje.

 1. Klient/Użytkownik może zgłaszać NCS informacje o wadliwym świadczeniu Usług lub przerwach w świadczeniu Usług (dalej: „Reklamacje”) w następujący sposób:
  1. drogą elektroniczną – poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej NCS to jest na adres: [email protected],
  2. drogą pisemną – na adres: NewCommerce Services sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa,
  3. drogą telefoniczną – za pośrednictwem CC NCS na numery telefonu: +48 22 100 43 44, +48 801 009 700
  4. poprzez Platformę.
 2. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się w przypadku wysyłki:
  1. drogą pisemną – datę jej nadania na poczcie polskiej potwierdzoną stemplem pocztowym,
  2. drogą elektroniczną – datę wprowadzenia jej do systemu teleinformatycznego w taki sposób by NCS mógł zapoznać się z jej treścią,
  3. drogą telefoniczną – datę połączenia się i przekazania Reklamacji na dedykowanej infolinii CC NCS.
 3. W Reklamacji Klient/Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, przyczynę i datę wystąpienia przyczyny złożonej Reklamacji.
 4. NCS rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku, w którym z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, NCS poinformuje o tym Klienta/Użytkownika wskazując:
  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji NCS poinformuje Klienta/Użytkownika listownie lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. NCS na wniosek Klienta/ Użytkownika odpowiedź na reklamację może doręczyć również pocztą elektroniczną.
 6. Klient/Użytkownik jako Konsument uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, to jest do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  2. zwrócenia się do Rzecznika Finansowego,
  3. skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin opublikowany jest na ogólnodostępnej dla wszystkich Klientów i Użytkowników Platformie.
 2. NCS jest uprawniony do zmiany Regulaminu w razie:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym Usług świadczonych za pośrednictwem Platformy,
  2. konieczności dostosowania Regulaminu do wprowadzonych w Platformie zmian w jej funkcjonalności.
 3. NCS powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany NCS przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą Umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie będzie miała wpływu na treść i warunki Wniosków i Umów o Produkt złożonych/zawartych przez Klientów przed zmianą Regulaminu.
 4. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy NCS, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o kredycie konsumenckim, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy prawo telekomunikacyjne.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 r.