Regulamin udostępniania produktów i świadczenia usług dla konsumentów m.in. w ramach portalu BIK

Regulamin udostępniania produktów i świadczenia usług dla konsumentów m.in. w ramach portalu BIK - umowa ramowa

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy Regulamin określa ramowe zasady i warunki, na jakich udostępniane są konsumentom określone informacje z zasobów BIK, BIG IM oraz innych podmiotów trzecich m.in. w ramach Portalu BIK, w przypadku których niezbędne jest zawarcie Umowy ramowej. Produkty i usługi, których świadczenie zostało uzależnione od zawarcia Umowy ramowej zostały odpowiednio oznaczone. Zasady i warunki świadczenia usług dla przedsiębiorców określa odrębny regulamin.
 2. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w języku polskim m.in. w ramach Portalu BIK w wersji elektronicznej oraz przed dokonaniem pierwszego zakupu Produktu lub usługi. Regulamin jest dostępny do pobrania w postaci pliku PDF m.in. ze strony Portalu.
 3. Akceptacja Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Produktów i usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest poprzedzone akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 1. BIG – Spółka zależna BIK: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Jacka Kaczmarskiego 77, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000201192 , o kapitale zakładowym w wysokości 10.550.000 zł, opłaconym w całości, NIP 5262744307, REGON 015625240;
 2. BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Jacka Kaczmarskiego 77A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –– Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000110015, o kapitale zakładowym w wysokości 15.550.000 zł, opłaconym w całości, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863;
 3. Cennik – dokument zawierający ceny Produktów oraz Pakietów;
 4. COK – Centrum Obsługi Klientów BIK, znajdujące się pod adresem: 02 – 676 Warszawa przy ul. Postępu 17A, dostępne do obsługi Klientów w dniach i godzinach wskazanych w Portalu, prowadzące obsługę Klientów;
 5. Klient – osoba fizyczna, dokonująca czynności prawnej dla celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Klient zweryfikowany – Klient, którego tożsamość została potwierdzona;
 7. Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Portalu BIK lub innego serwisu, do których dostęp Klienta możliwy jest po dokonaniu przez niego jednorazowej rejestracji oraz każdorazowym podaniu informacji uwierzytelniających (np. loginu i hasła). Za pośrednictwem Konta Klient korzysta z funkcjonalności Portalu BIK. Konto zawiera informacje m.in. na temat produktów i usług jakie zostały wykupione przez Klienta;
 8. Pakiet – zestaw Produktów i usług udostępnianych Klientowi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Umowie produktowej oraz według cen obowiązujących w dniu ich zamówienia. Opis Pakietów został zawarty w ramach Portalu.
 9. Panel Klienta – elementy Konta umożliwiające Klientowi zamawianie i korzystanie z udostępnianych w ramach Portalu BIK produktów i usług, a także konfigurację jego ustawień;
 10. Partner – podmiot współpracujący z BIK w zakresie sprzedaży Produktów lub usług m.in. w ramach Portalu BIK lub innego serwisu, a także placówek fizycznych;
 11. Portal BIK, Portal – serwis internetowy działający pod adresem www.bik.pl, którego właścicielem i administratorem jest BIK;
 12. Produkty i usługi lub Produkty – usługa dostępu do zestawienia informacji ujawnianych Klientowi zweryfikowanemu w ramach Pakietu lub poza nim, m.in. poprzez Portal BIK, na warunkach określonych w: (A) niniejszym Regulaminie – Umowie Ramowej; (B) Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu BIK oraz (C) Umowie produktowej. Zawarte w ramach Produktu informacje mogą pochodzić z zasobów BIK, BIG lub innego Partnera i w takim przypadku są ujawniane przez te podmioty. Opis Produktów i usług został zawarty w ramach Portalu.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa ramowe warunki i zasady udostępniania Produktów i usług dla konsumentów m.in. w ramach Portalu BIK;
 14. Umowa o prowadzenie Konta – umowa zawierana pomiędzy BIK a Klientem w momencie otrzymania przez Klienta, na adres e-mail, od BIK potwierdzenia Rejestracji, a dotycząca udostępnienia przez BIK na rzecz Klienta funkcjonalności Konta;
 15. Umowa produktowa – umowa dotycząca poszczególnych Produktów i usług, a także Pakietów, zawierająca ich specyfikację oraz czas obowiązywania, którą może zawrzeć Klient zweryfikowany po zawarciu Umowy ramowej. Umowa jest zawierana z wykorzystaniem narzędzi techniczno-organizacyjnych oraz na podstawie oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej lub w formie pisemnej, w przypadku gdy Umowa produktowa jest podpisywana w COK lub w stacjonarnym punkcie sprzedaży prowadzonym przez Partnera; zasady podpisywania umów w formie pisemnej reguluje regulamin dostępny w placówce stacjonarnej prowadzonej przez Partnera;
 16. Umowa ramowa – umowa o udostępnianie Produktów i usług m.in. w ramach Portalu BIK jaką Klient zweryfikowany zawiera poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. Umowa jest zawierana z wykorzystaniem narzędzi techniczno-organizacyjnych oraz na podstawie oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej lub w formie pisemnej, w przypadku gdy Umowa ramowa jest podpisywana w COK lub w stacjonarnym punkcie sprzedaży prowadzonym przez Partnera;
 17. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81, poz. 530, tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1015);
 18. Weryfikacja – proces jaki jest realizowany m.in. w ramach Konta oraz z wykorzystaniem narzędzi techniczno-organizacyjnych, a także na podstawie oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej lub w formie pisemnej, w przypadku weryfikacji prowadzonej w stacjonarnej placówce COK lub Partnera, którego celem jest potwierdzenie tożsamości Klienta.

§ 3 Ogólne warunki udostępniania produktów i usług

 1. Umowa ramowa. Umowa ramowa może zostać zawarta tylko przez Klienta zweryfikowanego. Momentem zawarcia Umowy ramowej jest moment akceptacji niniejszego Regulaminu przez Klienta zweryfikowanego do czego dochodzi m.in. poprzez wykorzystanie odpowiedniej funkcjonalności w ramach Portalu BIK lub innego serwisu.
 2. Zamawianie i korzystanie z Produktów. Każdy Klient zweryfikowany, który zawarł Umowę ramową jest uprawniony do zamawiania oraz korzystania z Produktów i Pakietów m.in. w ramach Konta.
 3. Umowa produktowa. W przypadku skutecznego zamówienia Produktu lub Pakietu przez Klienta zweryfikowanego dochodzi do zawarcia Umowy produktowej. W ramach Portalu BIK lub innych serwisów Umowa produktowa zostanie zawarta przez Klienta zweryfikowanego po wykorzystaniu przycisku lub podobnej funkcji oznaczonych słowami „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innym równoważnym sformułowaniem oraz z momentem otrzymania potwierdzenia na podany w trakcie rejestracji adres poczty elektronicznej. BIK jest zobowiązany do poinformowania Klienta o zbliżającym się terminie zakończenia obowiązywania Produktu lub Pakietu.
 4. Podmioty udostępniające informacje. W ramach Produktów dostępnych za pośrednictwem Portalu BIK lub innego serwisu, informacje ujawniane są odpowiednio przez BIK, BIG i/lub innego Partnera.
 5. Udostępnianie informacji przez BIG lub innego Partnera. W przypadku udostępniania informacji z zasobów BIG lub innego Partnera, BIK zapewnia Klientom możliwość dostępu do powyższych informacji. W takim przypadku odpowiedzialność za jakość, aktualność i rzetelność informacji pochodzących z zasobów BIG lub innego Partnera, ponosi odpowiednio BIG lub Partner.
 6. Weryfikacja Klienta. BIK dokonuje Weryfikacji każdego Klienta, który zamierza zawrzeć Umowę Ramową. W tym celu Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami przekazanymi mu w trakcie procesu Weryfikacji oraz przedstawić wymagane dane, dokumenty i skany dokumentów. O rezultacie Weryfikacji Klient zostanie poinformowany przez BIK.
 7. Obowiązek usunięcia danych. Klient, zgodnie z przepisami Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych jest obowiązany do usunięcia danych o innej osobie, jakie uzyskał z BIG, najpóźniej po upływie 90 dni od dnia ich otrzymania. BIK nie ponosi odpowiedzialności za przestrzeganie tego obowiązku przez Klienta.

§ 4 Pakiety i produkty

 1. Pakiety i Produkty. Klienta wiąże oferta aktualna na dzień składania zamówienia dotyczącego danego Produktu lub Pakietu.
 2. Funkcjonalności udostępnianych Produktów oraz stosowane techniczne środki ich ochrony. Produkty w formie cyfrowej, które zostały skutecznie zamówione oraz opłacone przez Klienta zweryfikowanego, dostarczane są do zasobów teleinformatycznych jego Konta w języku polskim w formie np. pliku PDF. Pobrany przez Klienta zweryfikowanego Produkt w postaci pliku PDF opatrzony jest podpisem elektronicznym oraz może być otwierany bez ograniczeń ilościowych. Dostawca Produktu ma obowiązek dostarczyć Produkt bez jakichkolwiek wad. Dostarczenie Produktu zostanie zrealizowane bezpośrednio po uiszczeniu płatności za Produkt. Metody płatności oraz ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w czasie składania zamówienia. Cena Produktu powinna zostać uiszczona przez Klienta niezwłocznie po złożeniem zamówienia na dany Produkt. Wszystkie płatności dokonywane są w walucie PLN.
 3. Zasady korzystania z Produktów. Produkty udostępnione Klientowi zweryfikowanemu przeznaczone są wyłącznie do jego własnego użytku i nie mogą być przedmiotem dalszej odsprzedaży. W przypadku Produktów w formie cyfrowej, Klient jest uprawniony do korzystania z nich w ramach zasobów teleinformatycznych innych niż Konto. Klient zweryfikowany jest obowiązany korzystać z Produktów oraz zawartych w nich informacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

§ 5 Zawarcie i rozwiązanie umowy produktowej

 1. Przedmiot Umowy produktowej. Umowa produktowa może dotyczyć Produktu lub Pakietu. W przypadku Produktu jej przedmiot stanowi jednorazowe dostarczenie do zasobów Konta Klienta lub w inny sposób do Klienta wybranego przez niego zestawienia informacji i/lub świadczenie określonej usługi. W przypadku Pakietu przedmiot umowy stanowi dostarczanie do zasobów Konta Klienta zestawu Produktów i/lub usług przez wskazany w Umowie produktowej czas.
 2. Upoważnienie. W ramach poszczególnych Umów produktowych, w momencie zawarcia Umowy produktowej Klient zweryfikowany udziela BIK pełnomocnictwa do występowania wobec BIG, w imieniu i na rzecz Klienta zweryfikowanego, z wnioskami o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących wskazanych przez Klienta zweryfikowanego podmiotów, na zasadach określonych w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych na potrzeby złożenia i rozpatrzenia wniosku o dostęp do danych stanowiących informację gospodarczą jest BIG.
 3. BIK jako podmiot przetwarzający dane na zlecenie. Zawierając Umowę produktową Klient zweryfikowany przyjmuje do wiadomości i udziela zgody na to, że BIG w zakresie ujawniania informacji gospodarczej korzysta z usług BIK.
 4. Rozwiązanie umowy dotyczącej Pakietu lub innej usługi świadczonej przez czas oznaczony z powodu dostawcy Produktu. W przypadku, gdy do rozwiązania danej Umowy produktowej dotyczącej Pakietu lub innej usługi świadczonej przez czas oznaczony dojdzie z przyczyny leżącej po stronie podmiotu dostarczającego Produkt lub usługę, Klient zweryfikowany otrzyma częściowy – z uwzględnieniem 5 poniżej – zwrot zapłaty za Pakiet lub daną usługę w terminie 30 dni od dnia rozwiązania powyższej Umowy.
 5. Wysokość zwrotu zapłaty za Pakiet lub inną usługę. Wysokość zwrotu zapłaty za Pakiet lub inną usługę świadczoną przez czas oznaczony, o których mowa w 4 powyżej zostanie wyliczona proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie produktowej ceny lub wynagrodzenia.
 6. Stosowanie postanowień innych regulaminów. W przypadku korzystania przez Klienta z innych serwisów niż Portal BIK lub usług Partnerów i osób trzecich, zastosowanie może znaleźć odpowiedni wzorzec umowny, o czym Klient zostanie poinformowany w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

§ 6 Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Niezgodność informacji zawartych w Produktach ze stanem faktycznym. W przypadku otrzymania od Klienta zweryfikowanego, który stwierdził niezgodność informacji prezentowanych w Produktach ze stanem rzeczywistym, żądania skorygowania błędnych danych, żądanie takie zostanie przekazane przez BIK do banku lub innej instytucji współpracującej z BIK, która przekazała do BIK przedmiotowe dane. W przypadkach określonych w niniejszym ustępie, ewentualne zmiany danych dokonywane są przez te podmioty, które przekazały informacje i dane do BIK, poprzez przesłanie do BIK poprawnych, zaktualizowanych informacji i danych lub pisemnego wniosku o dokonanie korekty informacji lub danych, których dotyczyła reklamacja Klienta.
 2. Brak możliwości dokonywania zmian w udostępnianych informacjach. BIK, z uwagi na swój przedmiot działalności oraz cel powołania (instytucja upoważniona do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania określonym ustawowo podmiotom danych stanowiących tajemnicę bankową), nie jest uprawniony do dokonywania zmian w treści przetwarzanych w systemach BIK danych, otrzymywanych z banków i innych instytucji współpracujących z BIK. BIK nie dokonuje również żadnego sprawdzenia treści i aktualności informacji udostępnianych przez BIG lub innych Partnerów. Zasady odpowiedzialności BIG za informacje pochodzące z zasobów BIG zostały określone w Ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 3. Informacje gospodarcze. Administratorem danych osobowych stanowiących informację gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, jak również danych osobowych Klientów przetwarzanych na potrzeby złożenia i rozpatrzenia wniosku o dostęp do danych stanowiących informację gospodarczą jest BIG. Dane osobowe przetwarzane są przez BIG w celu realizacji zadań Biura Informacji Gospodarczej, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, w tym w celu rozpatrzenia i realizacji wniosku o dostęp do danych stanowiących informację gospodarczą, jak również w celu przechowywania i udostępnienia tych danych. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów skorzystania z usług BIG, w tym w szczególności w celu złożenia i rozpatrzenia wniosku o dostęp do danych stanowiących informację gospodarczą, jak również dla celów uzyskania dostępu do danych stanowiących informację gospodarczą. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.
 4. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów przez Klienta. Klient korzystający z danych pochodzących z zasobów BIG zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.
 5. Zgłaszanie reklamacji. Reklamacje dotyczące Produktów, Pakietów lub usług należy składać poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie Portalu BIK lub na adres pocztowy: Biuro Informacji Kredytowej S.A., 02 – 676 Warszawa, ul. Postępu 17A.
 6. Termin udzielenia odpowiedzi. Odpowiedzi na reklamację zostaną udzielone w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, w formie wiadomości e-mail lub korespondencyjnie przesłanej na adres Klienta zarejestrowany w Portalu BIK. W sprawach szczególnie skomplikowanych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. Klient zostanie poinformowany na adres Klienta zarejestrowany w Portalu BIK, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie skomplikowana oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.
 7. Pozasądowe rozwiązywanie sporów. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozasądowe rozstrzyganie sporów wynikających z danej umowy wymaga zgody Klienta oraz drugiej strony Umowy Ramowej lub Umowy produktowej.
 8. Rozpatrywanie reklamacji – mediacja. Klientowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej, (b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 9. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Działania mediacyjne określone w 8. a) powyżej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Klienta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 10. Stałe polubowne sądy konsumenckie. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), określone w 8. b) powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Klienta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa odpowiednie rozporządzenie.
 11. Rzecznik konsumentów. Klientowi przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 12. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Klienci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Powyższa procedura może być niedostępna dla Klienta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.
 13. Informacja. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany, BIK ma obowiązek przekazać Klientowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli BIK wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany od razu wskazać Klientowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że BIK zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.
 14. Informacje z innych zasobów. Za pomocą Portalu możliwe jest również uzyskanie dostępu do baz danych prowadzonych przez podmioty inne niż BIK, BIG i Partnerzy. W takim przypadku BIK jedynie zapewnia Klientowi możliwość skorzystania z funkcji samodzielnego pobrania tych danych i zestawienia ich z innymi informacjami.

§ 7 Czas obowiązywania i wypowiedzenie umowy ramowej

 1. Czas obowiązywania Umowy. Umowa ramowa obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta. Klient może wypowiedzieć Umowę ramową w dowolnym momencie poprzez kontakt z COK.
 3. Wygaśnięcie Umowy ramowej. Wygaśnięcie Umowy ramowej jest równoznaczne z:
  1. wygaśnięciem w tym samym dniu, co Umowa ramowa, każdej Umowy produktowej jaka została zawarta przez danego Klienta zweryfikowanego oraz wymagała uprzedniej akceptacji przez niego Umowy ramowej;
  2. trwałym i nieodwracalnym odebraniem dostępu do tych zasobów Konta (w tym Produktów i Pakietów), które są przeznaczone dla Klientów zweryfikowanych, którzy zawarli Umowę ramową.
 4. Zmiana Regulaminu, a wypowiedzenie Pakietu. W przypadku zmiany Regulaminu, Klientowi korzystającemu z Pakietu lub jakichkolwiek innych usług świadczonych przez czas oznaczony, a który wypowie Umowę ramową zgodnie z 7 ust. 2 Regulaminu powyżej oraz §10 ust. 1 oraz ust. 2 Regulaminu poniżej, przysługuje zwrot zapłaty za Pakiet lub powyższą usługę. Zwrot ten rozliczony będzie zgodnie z §5 ust. 5 Regulaminu powyżej. Postanowienia niniejszego punktu w zakresie zwrotu zapłaty za Pakiet lub usługę świadczoną przez czas oznaczony dotyczą również każdego przypadku, gdy BIK wypowiada Klientowi Umowę ramową.

§ 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Prawo odstąpienia od Umowy. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Ramowej lub Produktowej, bez podania przyczyny – w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli Klient w tym terminie prześle na piśmie na adres COK oświadczenie o odstąpieniu od umów, o których mowa powyżej. Termin 14 dni jest liczony odpowiednio od daty zawarcia Umowy Ramowej lub Produktowej, a do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Klient może wykorzystać poniższy wzór:
……………………….., data ……………………

……………………………………………………

Imię i nazwisko Klienta

……………………………………………………

Adres zamieszkania

 

Biuro Informacji Kredytowej SA

Centrum Obsługi Klientów

ul. Postępu 17A

02 – 676 Warszawa

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Ja niżej podpisany …………………………… informuję o moim odstąpieniu od umowy …………………………………. zawartej dnia …………………

 

……………………………………

czytelny podpis Klienta

 

 1. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia. BIK, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy na prowadzenie Konta, przesyła na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Zwrot płatności. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu w trybie i terminach, wskazanych w 1 powyżej, BIK w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Klienta może być zmieniony jedynie za wyraźną zgodą Klienta. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
 3. Zwrot proporcjonalny do spełnionego świadczenia. W przypadku, gdy Klient zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez BIK do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Prawo do odstąpienia od Umowy Ramowej lub Produktowej dotyczącej dostarczania treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w 1 powyżej, rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Klienta i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Klient utraci prawa do odstąpienia od umowy.
 5. Skutki odstąpienia. Odstąpienie od Umowy ramowej powoduje odstąpienie od Umowy produktowej, której zawarcie było uzależnione od zawarcia pierwszej z w/w umów. Powyższe dotyczy przypadków, gdy Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia.

§ 9 Wynagrodzenie za produkty i pakiety

 1. Odpłatność. Korzystanie z Produktów i usług oraz Pakietów jest odpłatne na zasadach i warunkach wskazanych w Umowie produktowej, chyba że w ich treści zastrzeżono odmiennie.
 2. Faktury elektroniczne. Stosownie do art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 13 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016, nr 0, poz. 710 ze zm.) Klient zweryfikowany, jako odbiorca faktur, akceptuje stosowanie faktur elektronicznych. Faktury elektroniczne, w tym faktury korygujące, będą wystawiane wyłącznie na żądanie i za zgodą Klienta i udostępniane mu za pośrednictwem Panelu Klienta. Faktury będą podpisywane w formie elektronicznej. Klient może żądać wystawienia Faktury w postaci papierowej przesyłając do Centrum Obsługi Klienta dane niezbędne do wystawienia Faktury wraz z adresem, na który ma zostać wysłana. W takim przypadku faktura zostanie wystawiona i wysłana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wpływu do BIK żądania Klienta.

§ 10 Zmiany regulaminu

 1. Zmiany Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień 2 poniżej, BIK może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu m.in. w przypadku:
  1. zmiany zakresu i sposobu świadczenia usług;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa informacji jakie są pozyskiwane i przetwarzane;
  3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  4. konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień.
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu i prawo do wypowiedzenia Umowy. Informacja o zmianie Regulaminu, wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przekazana Klientowi nie później niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu. W przypadku podania adresu e-mail powyższa informacja zostanie przesłana Klientowi na ten adres. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian w Regulaminie przysługuje mu prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o zmianie Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
 2. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z Umowy Ramowej lub Umowy produktowej jest sąd powszechny określony według obowiązujących przepisów prawa.
 3. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu BIK oraz odpowiedniej Umowy produktowej.
 4. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r.