Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Systemu Partnera

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Systemu Partnera

1.     POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Systemu Partnera w celu zamawiania u BIK określonych Produktów lub usług oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 punkt 1) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t. z dnia 15.07.2016r.).
 2. Usługodawca. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie jest New Commerce Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570731, z kapitałem zakładowym w wysokości 700.000,00 PLN, NIP: 522-303-54-75 oraz Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –– Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000110015 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 15.550.000 zł, opłaconym w całości, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863.
 3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Systemie Partnera w wersji elektronicznej.
 4. Wymóg akceptacji Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usługi BIK oraz Usługi Partnera jest poprzedzone akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2.     DEFINICJE

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

 1. Partner – New Commerce Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000570731, z kapitałem zakładowym w wysokości 400.000,00 PLN, NIP: 522-303-54-75;
 2. BIG – Spółka zależna BIK: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Jacka Kaczmarskiego 77, wpisane do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000201192 , o kapitale zakładowym w wysokości 10.550.000 PLN, opłaconym w całości, NIP 5262744307, REGON 015625240;
 3. BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –– Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000110015 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 15.550.000 zł, opłaconym w całości, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863;
 4. COK – Centrum Obsługi Klientów BIK, znajdujące się pod adresem: 02 – 676 Warszawa przy ul. Postępu 17A, dostępne do obsługi Klientów w dniach i godzinach wskazanych na stronie Portalu, prowadzące obsługę Klientów;
 5. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Klientowi, niezbędny do zalogowania się Klienta do jego Konta w Portalu BIK;
 6. Instrumenty uwierzytelniające – udostępnione Klientowi przez Partnera narzędzia służące do weryfikacji tożsamości Klienta i potwierdzania autentyczności oświadczeń woli składanych przez niego drogą elektroniczną (w szczególności identyfikator i hasło);
 7. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu Partnera;
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca Zamówienia w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 9. Portal BIK, Portal – elektroniczna platforma informacyjna i zakupowa, przeznaczona do obsługi Klientów przez Internet;
 10. Portal Partnera (System Partnera) – oznacza system teleinformatyczny, za pomocą którego Partner świadczy swoje usługi drogą elektroniczną;
 11. Usługa Partnera – udostępnienie przez Partnera narzędzi technicznych i organizacyjnych umożliwiających złożenie Zamówienia w imieniu i na rzecz Klienta, z wykorzystaniem oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Instrumentów uwierzytelniających;
 12. Usługa BIK – usługa świadczona przez BIK drogą elektroniczną jaka polega na udostępnieniu Klientowi, który złożył Zamówienie odpowiedniego Produktu lub usługi;
 13. Produkt lub usługa – Produkt lub usługa w rozumieniu Regulaminów BIK, w zakresie których Klient może złożyć Zamówienie w ramach Systemu Partnera;
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin;
 15. Regulaminy BIK – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w  portalu BIK, Regulamin udostępniania produktów i świadczenia usług dla konsumentów m.in. w ramach Portalu BIK;
 16. Strony – BIK, Partner oraz Klient;
 17. System BIK – oznacza system informatyczny, przy pomocy którego BIK realizuje swoją działalność, obejmujący odpowiednie oprogramowanie aplikacyjne, urządzenia, wyposażenie i dokumentację;
 18. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa o świadczenie Usług BIK jaka jest zawierana przez Klienta z momentem akceptacji niniejszego Regulaminu;
 19. Umowa produktowa – umowa produktowa w rozumieniu Regulaminów BIK;
 20. Umowa ramowa – umowa ramowa w rozumieniu Regulaminów BIK, jaka jest zawierana przez Klienta z momentem akceptacji niniejszego Regulaminu;
 21. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych – Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 Nr 81, poz. 530, t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1015);
 22. Zamówienie – oświadczenie woli składane w imieniu i na rzecz Klienta, którego tożsamość ustalona została przy wykorzystaniu Instrumentów uwierzytelniających Partnera, złożone poprzez System Partnera, obejmujące wskazanie zamawianego Produktu lub Usługi BIK, ewentualnie dyspozycję płatności w kwocie odpowiadającej cenie zamówionego Produktu lub usługi oraz wskazane dane osobowe Klienta.

3.     KORZYSTANIE Z SYSTEMU PARTNERA

 1. Zakres. W ramach Systemu Partnera Partner zobowiązuje się do świadczenia Usług Partnera, a BIK do świadczenia Usług BIK na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. Usługi świadczone są wyłącznie Klientom posiadającym konto w Systemie Partnera.
 2. Warunki techniczne. Korzystanie z Usług Partnera oraz Usług BIK wymaga posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia, które:
  1. jest połączone z siecią Internet;
  2. wyposażone jest w jeden z wymienionych poniżej systemów operacyjnych:
   1. Microsoft Windows,
   2. Apple macOS,
   3. Linux,
   4. Apple iOS,
   5. Android.
  3. obsługuje jedną z wymienionych poniżej przeglądarek internetowych:
   1. Google Chrome w wersji 59+,
   2. Apple Safari w wersji 10+,
   3. Mozilla Firefox w wersji 54+,
  4. wyposażone jest w oprogramowanie pozwalającego na odczyt dokumentów w formacie PDF (rekomendowany jest Adobe Acrobat Reader w najnowszej wersji)
  5. jest wyposażone w narzędzia niezbędne  do korzystania z Systemu Partnera – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Partnera i Klienta w łączącej ich odrębnej umowie.
 3. Modyfikowanie sposobu realizacji usługi. BIK oraz Partner zastrzegają sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług BIK i Usług Partnera , stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 4. Prace konserwacyjne. Partnerowi przysługuje prawo – po uprzednim poinformowaniu Klienta z właściwym wyprzedzeniem – okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Systemie Partnera , w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Klienta oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Klienta. Powyższe obowiązuje bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 5. Bezpieczeństwo – środki techniczne. Wszelkie dane poufne dotyczące Klienta przesyłane są z użyciem protokołu HTTP jak i szyfrowanego HTTPS. Połączenie Klienta z Systemem Partnera w celu złożenia Zamówienia jest szyfrowane. Warunkiem otrzymania wysyłanych przez BIK haseł umożliwiających otwarcie zaszyfrowanych dokumentów jest wskazanie przez Klienta w Zamówieniu aktualnego i prawidłowego numeru telefonu komórkowego, do przesłania hasła deszyfrującego. Szczególnym zagrożeniem związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną jest niebezpieczeństwo uzyskania dostępu i ingerencji w dane transmitowane poprzez sieć Internet przez osoby nieuprawnione. Aby zapobiegać tego typu niebezpieczeństwom (m.in. polegającym na działaniu różnego rodzaju wirusów komputerowych, oprogramowania typu malware lub spyware) ważne jest, aby Klient instalował na swoim urządzeniu, poprzez który łączy się z siecią Internet, programy antywirusowe i na bieżąco je aktualizował.

4.     POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Produkty i usługi. BIK udostępnia Klientom Produkty i Usługi BIK na podstawie Umowy Ramowej i/lub Umowy produktowej zawartych za pośrednictwem Systemu Partnera i na zasadach określonych w Regulaminach BIK.
 2. Koszty połączeń. Klient ponosi koszty połączeń z Systemem Partnera według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących te połączenia, a także ewentualne inne opłaty związane z korzystaniem z tego systemu naliczane przez Partnera.
 3. Dane do Zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość podanych przez niego danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Za wszystkie skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Klient korzystający z Systemu Partnera.
 4. Instrumenty uwierzytelniające. Klient zobowiązany jest do nieudostępniania osobom trzecim Instrumentów uwierzytelniających oraz do nie ujawniania informacji dotyczących korzystania z Instrumentów uwierzytelniających.
 5. Odpowiedzialność. BIK i Partner nie ponoszą odpowiedzialności za skutki korzystania przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z Regulaminem.

5.     SKŁADANIE I REALIZOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Złożenie Zamówienia. Klient korzystający z Usług Partnera może złożyć Zamówienie w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Instrumentów uwierzytelniających oraz w godzinach funkcjonowania Systemu BIK.
 2. Zawarcie Umowy produktowej. Warunkiem zawarcia Umowy produktowej jest akceptacja przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz skuteczne złożenie Zamówienia, które w określonych przypadkach może zawierać dyspozycję płatności w kwocie odpowiadającej cenie Produktu lub usługi jaka została zaakceptowana przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia. Zamówienie uważa się za złożone skutecznie, jeżeli w drodze weryfikacji danych System BIK przyjął Zamówienie do realizacji. Przyjęcie Zamówienia do realizacji, o czym Klient zostanie przez BIK poinformowany w potwierdzeniu oznacza zawarcie pomiędzy BIK i Klientem Umowy produktowej z momentem otrzymania w/w potwierdzenia przez Klienta.
 3. Dane identyfikacyjne do Zamówienia. W celu zawarcia i wykonania Umowy produktowej wymagane jest podanie przez Klienta w Zamówieniu następujących danych identyfikacyjnych: adres e-mail, telefon, imię i nazwisko, obywatelstwo, rodzaj dokumentu tożsamości, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data ważności dowodu osobistego, adres zamieszkania (kod pocztowy, miasto, , nr lokalu), adres korespondencyjny (kod pocztowy, miasto, ulica, nr lokalu).
 4. Brak zgodności danych identyfikacyjnych. Brak zgodności danych identyfikacyjnych określonych w punkcie 3 powyżej z danymi identyfikacyjnymi zapisanymi w Systemie BIK będzie skutkować odrzuceniem Zamówienia. W przypadku otrzymania przez Klienta komunikatu o niezgodności danych, Klient powinien ponownie złożyć Zamówienie po upływie minimum 3 dni roboczych, a w przypadku kolejnego komunikatu o niezgodności danych skontaktować się telefonicznie, mailowo lub osobiście z COK. BIK dołoży starań, aby we współpracy z Partnerem jak najszybciej wyjaśnić zaistniałą rozbieżność danych, lecz nie gwarantuje w takim przypadku dotrzymania terminu, o którym mowa w punkcie 5 ust. 6 poniżej. Po wyjaśnieniu przyczyny braku zgodności danych identyfikacyjnych i dokonaniu korekty przez Bank, który te dane przesłał, Klient może ponownie złożyć Zamówienie.
 5. Ceny Produktów oraz usług podawane są w Systemie Partnera w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Zapłata ceny za zamówiony przez Klienta Produkt lub usługę następuje poprzez dokonanie płatności z wykorzystaniem dostępnych systemów płatności, na kwotę odpowiadającą cenie zamówionego Produktu lub usługi zgodnej z ceną zaakceptowaną przez Klienta w momencie złożenia Zamówienia. Realizacja przelewu może wiązać się z koniecznością uiszczenia opłaty lub prowizji zgodnie z regulaminem określającym zasady prowadzenia rachunku bankowego.
 6. Zamówienie, z zastrzeżeniem punktu 5 ust. 4 powyżej jest realizowane w terminie nie dłuższym niż jeden dzień roboczy od dnia złożenia Zamówienia.
 7. Faktura. Na pisemne żądanie Klienta skierowane do COK, BIK wystawia fakturę potwierdzającą sprzedaż Produktu lub usługi.

6.     DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych osobowych. W zakresie w jakim Klient korzysta z Usług Partnera, administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów jest Partner. W zakresie w jakim Klient korzysta z Usług BIK, administratorem danych osobowych podawanych przez Klientów jest BIK. Natomiast w zakresie dostarczania/świadczenia Produktów i usług, a także zawierania i wykonywania Umowy ramowej, a także Umowy produktowej zastosowanie znajdują postanowienia odpowiedniej Umowy Ramowej stanowiącej część Regulaminów BIK.
 2. Postanowienia szczegółowe. Osobą do kontaktu ze strony BIK w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest [email protected] Osobą do kontaktu ze strony Partnera w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest: [email protected]
  BIK oraz Partner przetwarza dane osobowe Klientów w celu świadczenia zamówionych usług oraz marketingu produktów i usług odpowiednio BIK lub Partnera w oparciu o dobrowolną zgodę podmiotu danych. Odbiorcami danych osobowych mogą być – w przypadku udzielenia dobrowolnej zgody – podmioty gospodarcze współpracujące z odpowiednio BIK lub Partnerem w zakresie oferowania produktów i usług. BIK oraz Partner nie przekazują danych osobowych do państw trzecich.
 3. Okres przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych przez BIK/Partnera: (A) w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych, w oparciu o dobrowolną zgodę podmiotu danych – do czasu odwołania zgody przez podmiot danych, chyba że po odwołaniu zgody przez podmiot danych zajdzie inna podstawa prawna dalszego przetwarzania danych osobowych, (B) w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów świadczenia usług odpowiednio BIK oraz Partnera – do czasu zakończenia świadczenia tych usług, chyba że zajdzie inna podstawa prawna dalszego przetwarzania danych osobowych, w szczególności taka jak dochodzenie przez BIK/Partnera roszczeń.
 4. Prawa Klienta. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania od BIK/Partnera dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią;
  3. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klientów BIK telefonicznie lub poprzez formularz kontaktu dostępny na Portalu BIK;
  4. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 5. Dobrowolność. Podanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu jest dobrowolne ale jest niezbędne do świadczenia przez BIK i Partnera, usług określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez BIK/Partnera ww. usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

7.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

 1. Zgłaszanie reklamacji. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną należy składać:
  1. w zakresie Usług Partnera:
   na adres pocztowy:
   New Commerce Services sp. z o.o., 02-232 Warszawa, ul. Łopuszańska 38D
   lub
   na adres e-mail: [email protected]
  2. w zakresie Usług BIK: poprzez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie Portalu BIK lub na adres pocztowy: Biuro Informacji Kredytowej S.A., 02 – 676 Warszawa, ul. Postępu 17A.
 2. Termin udzielenia odpowiedzi. W zależności od przedmiotu reklamacji BIK lub Partner udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres Klienta wskazany w Portalu BIK lub w formie papierowej, za pośrednictwem poczty tradycyjnej. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. BIK albo Partner poinformuje Klienta na piśmie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres Klienta zarejestrowany w Portalu BIK, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.
 3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Rozpatrywanie reklamacji – mediacja. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, (b) przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 5. Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej. Działania mediacyjne określone w 4. a) powyżej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a BIK lub Partnerem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 6. Stałe polubowne sądy konsumenckie. Stałe polubowne sądy konsumenckie, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), określone w 4. b) powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa właściwy akt prawny.
 7. Rzecznik konsumentów. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a BIK lub Partnerem, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do BIK lub Partnera w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 8. ODR. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Klienci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. BIK oraz Partner zastrzegają, że ze względów niezależnych od nich powyższa procedura może być niedostępna dla Klienta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.
 9. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, BIK lub Partner(w zależności od przedmiotu reklamacji) ma obowiązek przekazać Klientowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli odpowiednio BIK lub Partner wyraził taką zgodę, jest on zobowiązany od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że odpowiednio BIK lub Partner zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

8.     PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowa ramowa. W zakresie umowy o świadczenie Usług Partnera oraz Usług BIK, a także Umowy ramowej jakie zostają zawarte poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od w/w Umów zawartych na odległość, bez podania przyczyny – w terminie 14 dni od daty zawarcia ww. umów. Do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
 2. Umowa produktowa. W zakresie Produktów i usług zamówionych przez Konsumenta w ramach Systemu Partnera Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy produktowej zawartej na odległość, bez podania przyczyny – w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin 14 dni jest liczony od daty zawarcia Umowy produktowej, a do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu.
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, w zakresie umów wymienionych w punkcie 1 i 2 powyżej, Klient może wykorzystać poniższy wzór:
  • w przypadku Usług BIK, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz Umów, o których mowa w ust. 2 powyżej:
   ……………………….., data ……………………………

   ……………………………………………

   Imię i nazwisko Klienta

   ……………………………………………………

   Adres zamieszkania

    

   Biuro Informacji Kredytowej SA

   Centrum Obsługi Klientów

   ul. Postępu 17A

   02 – 676 Warszawa

    

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

    

   Ja niżej podpisany …………………………… informuję o moim odstąpieniu od umowy …………………………………. zawartej dnia …………………

    

   ……………………………………

   czytelny podpis Klienta

  • w przypadku Usług Partnera, o których mowa w ust. 1 powyżej:
   ……………………….., data ……………………………………

   ……………………………………

   Imię i nazwisko Klienta

   ……………………………………………………

   Adres zamieszkania

   [proszę wstawić nazwę i adres Partnera]

    

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

    

   Ja niżej podpisany …………………………… informuję o moim odstąpieniu od umowy …………………………………. nr ……………………… zawartej dnia …………………

    

   ……………………………………

   czytelny podpis Klienta

 4. Potwierdzenie otrzymania oświadczenia. BIK, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Klienta o odstąpieniu od jednej z w/w umów, przesyła na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Zwrot płatności. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu w trybie i terminach, wskazanych w 1 i 2 powyżej, BIK w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwraca Klientowi wszelkie dokonane przez niego płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sposób zapłaty zwracanej kwoty na rzecz Klienta może być zmieniony jedynie za wyraźną zgodą Klienta. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 6. Zwrot proporcjonalny do spełnionego świadczenia. W przypadku gdy Klient zgłosił żądanie świadczenia odpłatnej usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma on obowiązek zapłaty za świadczone usługi przez BIK do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
 7. Rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem terminu na odstąpienie. Prawo do odstąpienia od Umowy Ramowej lub Produktowej dotyczącej dostarczania treści cyfrowych nie zapisanych na nośniku materialnym nie przysługuje, jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w 2 powyżej, rozpoczęto świadczenie usług za wyraźną zgodą Klienta i po poinformowaniu go, że w takim przypadku Klient utraci prawa do odstąpienia od umowy.
 8. Skutki odstąpienia. Odstąpienie od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy ramowej powoduje odstąpienie od Umowy produktowej, która jest wykonywana za pośrednictwem Systemu Partnera. Powyższe dotyczy przypadków, gdy Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia.

9.     WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Czas obowiązywania Umowy. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 2. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta. Klient może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym momencie poprzez kontakt z COK.
 3. Wygaśnięcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wygaśnięcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne z:
  1. wygaśnięciem w tym samym dniu co Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną każdej Umowy produktowej, której wykonanie wymaga dostępu Klienta do Systemu Partnera
  2. trwałym i nieodwracalnym odebraniem dostępu do tych zasobów Systemu Partnera, w ramach których świadczone są Usługi BIK oraz Usługi Partnera.

10.  ZMIANA REGULAMINU

 1. Zmiany Regulaminu. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej, BIK oraz Partner może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych w Systemie Partnera usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa informacji jakie są pozyskiwane lub przetwarzane;
  3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść niniejszego Regulaminu;
  4. konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie nie dających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień.
 2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu Informacja o zmianie Regulaminu wraz z przesłaniem zmienionej wersji Regulaminu oraz podaniem dnia wejścia zmian w życie, będzie przesyłana Klientowi, nie później niż 14 dni przed wejściem w życie nowej treści Regulaminu, na zarejestrowany w Systemie Partnera adres e-mail. W razie braku wypowiedzenia Umowy przez Klienta, w trybie przewidzianym w punkcie 9 ust. 2 Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zmiany Regulaminu, uważa się, że zmiana została zaakceptowana przez Klienta oraz że wyraża on na nią zgodę.

11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 2. Właściwość sądu. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny w Warszawie.
 3. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP oraz odpowiednie postanowienia jednej z Umów Ramowych (Załącznik numer 1), a także zaakceptowanej przez Klienta odpowiedniej Umowy produktowej.
 4. Rozbieżności. W razie rozbieżności pomiędzy tekstem głównym Regulaminu, a Regulaminami BIK zastosowanie znajdują postanowienia tekstu głównego Regulaminu.
 5. Treść Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu w języku polskim jest publikowana pod adresem https://www.bancovo.pl/bik-regulamin-partner/ w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
 6. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2018 r.