Polityka ochrony prywatności portalu BIK

Polityka ochrony prywatności portalu BIK

§1 Postanowienia ogólne

 1. BIK przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. BIK przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) („RODO”). W celu realizacji wymogów bezpieczeństwa BIK dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. BIK zapewnia stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych.
 2. Postanowienia niniejszej Polityki Ochrony Prywatności Portalu BIK (zwanej dalej „Polityką”) dotyczą Klientów, a także wszystkie osoby odwiedzające stronę internetową BIK (www.bik.pl) oraz korzystające z formularza kontaktowego.
 3. Postanowienia warunków poszczególnych produktów i świadczenia usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania danych osobowych Klienta. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

§2 Definicje

Przez określenia użyte w Polityce ochrony prywatności portalu BIK należy rozumieć:

 1. BIK – Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679), ul. Jacka Kaczmarskiego 77A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego –– Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000110015, o kapitale zakładowym w wysokości 15.550.000 zł, opłaconym w całości, NIP 951-17-78-633, REGON 012845863;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej (posiadająca na mocy odrębnych przepisów zdolność prawną), która zawarła z BIK Umowę o prowadzenie Konta. Informacja o obsługiwanych kategoriach form prawnych dostępna jest w ramach zasobów Portalu BIK;
 3. Konto – zasoby teleinformatyczne w ramach Portalu BIK, do których Klient uzyskuje dostęp po dokonaniu jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Loginu i Hasła (logowanie) lub innego rodzaju uwierzytelnieniu. Za pośrednictwem Konta, Klient korzysta z funkcjonalności Portalu BIK. Konto zawiera informacje m.in. na temat produktów i usług, jakie zostały wykupione przez Klienta;
 4. Polityka – niniejsza Polityka Ochrony Prywatności Portalu BIK; Polityka Ochrony Prywatności Portalu BIK
 5. Portal BIK – elektroniczna platforma informacyjna i zakupowa, przeznaczona do obsługi Klientów przez Internet;
 6. Regulaminy – Regulamin korzystania przez konsumentów z Portalu BIK (usługi zakupione do 20.12.2017), Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu BIK oraz Regulamin udostępniania produktów i świadczenia usług dla konsumentów m.in. w ramach Portalu BIK – Umowa ramowa i Regulamin udostępniania produktów i świadczenia usług dla przedsiębiorców m.in. w ramach Portalu BIK – Umowa ramowa, dostępne na stronie bik.pl/regulamin.

§3 Przydatne dane kontaktowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77A, 02-679 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem 0000110015, NIP: 951-17-78-633, REGON: 012845863, posiadające kapitał zakładowy w wysokości 15 550 000,00 zł, w całości opłacony.
 2. W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: [email protected].
 3. W celu realizacji uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwu, można udać się do Centrum Obsługi Klientów BIK (ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa) lub skorzystać z jednej z poniższych możliwości kontaktu z BIK:
  1. adres e-mail: [email protected];
  2. poczta tradycyjna: Centrum Obsługi Klientów BIK ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa;
  3. numer telefonu (infolinia): 22 310 4444 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora);
  4. formularz kontaktowy, dostępny w Portalu BIK, pod adresem bik.pl.

§4 Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. BIK przetwarza dane osobowe Klientów w następujących celach:
  1. należytego wykonywania umów obejmujących Konto, produkty i usługi BIK określone w Regulaminach – podstawą prawną jest zawarcie i wykonanie umowy – dane w tym celu przetwarzamy przez okres trwania umowy;
  2. reklamacyjnych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na BIK – dane w tym celu przetwarzamy przez okres trwania umowy;
  3. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na BIK – dane w tym celu przetwarzamy przez okres, w którym bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe;
  4. ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes BIK, polegający na ustaleniu i dochodzeniu roszczeń Polityka Ochrony Prywatności Portalu BIK wynikających z umowy, Regulaminów lub przepisów prawa – dane w tym celu przetwarzamy przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z tytułu umów zawieranych z konsumentami;
  5. analitycznych – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes BIK, polegający m. in. na dopasowaniu oferowanych usług do potrzeb Klientów, podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju oferty produktowej BIK oraz usprawniania procesów obsługowych – dane w tym celu przetwarzamy przez okres trwania umowy;
  6. marketingu bezpośredniego produktów i usług BIK – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes BIK, polegający na oferowaniu produktów i usług BIK – dane w tym celu przetwarzamy przez okres trwania umowy;
  7. marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z BIK lub pozostających w Grupie Kapitałowej BIK – podstawą prawną jest wyrażona zgoda – dane w tym celu przetwarzamy do czasu odwołania zgody.
 2. Przeglądanie zawartości Portalu BIK, nie połączone z zakładaniem Konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania danych osobowych.
 3. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego w Portalu BIK, wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Dane te BIK przetwarza wyłącznie w celu przekazania odpowiedzi w związku z przesłanym zapytaniem poprzez formularz kontaktowy.
 4. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 5. Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszej Polityki poprzez złożenie stosownego oświadczenia podczas rejestracji w Portalu BIK lub w toku korzystania z formularza kontaktu.
 6. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Zamawianie produktów i usług BIK możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminach. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania Konta jest konieczne do rejestracji Konta i prawidłowego wykonywania usług przez BIK.
 7. W zakres przetwarzanych w Portalu BIK danych osobowych Klienta wchodzą:
  1. dane podawane przez Klienta: imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego, polskiego paszportu, karty stałego pobytu, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą także numer NIP i nazwa prowadzonej działalności;
  2. dane dotyczące korzystania z Konta: informacje związane z zakupem danego produktu lub usługi, pobrane produkty, informacje o operacjach realizowanych w Koncie oraz informacje o wyrażonych zgodach w Portalu BIK.
 8. Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach zakładania Konta, danych dotyczących korzystania z Konta lub korzystania z formularza kontaktowego oraz przekazywanych BIK przez kredytodawców, w tym przez banki na podstawie przepisów prawa bankowego, w ramach Portalu BIK wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: Polityka Ochrony Prywatności Portalu BIK
  1. z użyciem plików Cookie i mechanizmu Localstorage – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach Portalu BIK (określone szczegółowo w §5 Polityki);
  2. z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony BIK nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której osoba została przekierowana na stronę Portalu BIK.
 9. Zgodnie z przepisami RODO Klientom oraz osobom korzystającym z Portalu BIK przysługuje:
  1. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgody na marketing produktów i usług podmiotów współpracujących z BIK lub pozostających w Grupie Kapitałowej BIK – zgodę można wyrazić albo cofnąć w Centrum Obsługi Klientów BIK (ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa) lub skorzystać z jednej z poniższych możliwości kontaktu z BIK:
   1. adres e-mail: [email protected],
   2. poczta tradycyjna: Centrum Obsługi Klientów BIK ul. Postępu 17A, 02-676 Warszawa,
   3. telefonicznie pod numerem telefonu (infolinia): 22 310 4444 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora);
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego;
  3. prawo do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów BIK, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Klienta;
  4. prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
  5. prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
  6. prawo do usunięcia danych, jeżeli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a BIK nie ma podstaw do ich przetwarzania np. na podstawie zgody albo realizacji obowiązku prawnego;
  7. prawo do przenoszenia danych w formacie do odczytu maszynowego;
  8. prawo do ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
   1. jeśli Klient ma zastrzeżenia co do prawidłowości danych,
   2. jeśli Klient uważa, że BIK nie powinien przetwarzać jego danych, a jednocześnie nie chce, aby BIK je usunął,
   3. jeśli Klient potrzebuje danych w związku z dochodzeniem roszczeń, a BIK już ich nie potrzebuje lub upłynął okres przechowywania ich przez BIK,
   4. jeśli Klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania danych, a obowiązkiem BIK jest sprawdzenie czy nadal może je przetwarzać.
 10. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 650) o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 138, 650) Prawo telekomunikacyjne, Klientowi przysługuje prawo wyrażenia oraz cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, Polityka Ochrony Prywatności Portalu BIK numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących.
 11. Ze swoich uprawnień Klient może skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Centrum Obsługi Klientów BIK, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię BIK.
 12. Zgłoszenie przez Klienta żądania usunięcia przez BIK jego danych osobowych, jest równoznaczne z likwidacją Konta oraz usunięciem danych osobowych Klienta po upływie okresów przetwarzania danych osobowych wskazanych w Polityce, chyba, że możliwość dalszego przetwarzania przez BIK wynika z przepisów prawa, w tym prawa bankowego. W szczególności dotyczy to następujących sytuacji:
  1. danych przekazywanych do BIK przez banki, instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, instytucje pożyczkowe oraz instytucje kredytowe na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe;
  2. w przypadkach niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, przede wszystkim w sposób niezgodny z Regulaminami lub wbrew powszechnie obowiązującym przepisom prawa – jeśli jest to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z produktów i usług dostępnych w ramach Portalu BIK;
  3. gdy jest to niezbędne do rozliczenia usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§5 Stosowanie technologii Cookies w Portalu BIK

 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800), informujemy, że podmiotem zamieszczającym na komputerach użytkowników pliki „Cookies” („Ciasteczka”) w ramach Portalu BIK jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77A. Technologia „Cookies” jest stosowana w Portalu BIK, aby zapewnić prawidłowe świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz dostosować je do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników.
 2. Celem stosowania technologii „Cookies” w Portalu BIK jest gromadzenie i przechowywanie, w celach niezwiązanych z przetwarzaniem danych osobowych, następujących informacji:
  1. danych identyfikujących sesję użytkownika w przeglądarce internetowej i na serwerach Portalu BIK, tak, aby użytkownik mógł się poprawnie zalogować do Portalu BIK i korzystać z Produktów BIK;
  2. danych statystycznych dotyczących użytkowników odwiedzających Portal BIK, aby lepiej poznać ich preferencje. W tym celu BIK wykorzystuje technologie własne i firm trzecich, w tym Google Analytics firmy Google Inc.;
  3. anonimowych danych związanych z realizacją ankiet tak, aby dany użytkownik mógł zagłosować tylko raz;
  4. danych związanych z realizacją kampanii reklamowych, które mogą być prowadzone przez firmy trzecie na zlecenie BIK. Pliki „Cookies” pozwalają określić skuteczność reklam i dostosować je do danej grupy odbiorców; Polityka Ochrony Prywatności Portalu BIK
  5. anonimowych danych, związanych ze sposobem prezentacji niektórych treści.
 3. Przez używanie Portalu BIK użytkownik wyraża zgodę na stosowanie „Ciasteczek” zgodnie z niniejszym §5 Polityki. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na używanie przez BIK „Ciasteczek”, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Portalu BIK. Standardowo większość przeglądarek internetowych ma po ich zainstalowaniu domyślnie włączoną akceptację „Ciasteczek”. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć akceptację „Ciasteczek”, korzystając z ustawień właściwych dla używanej przez siebie przeglądarki internetowej.
 4. Konsekwencje wyłączenia akceptacji „Cookies” w Portalu BIK to m.in.:
  1. brak możliwości zalogowania się do Portalu BIK i korzystania z udostępnianych za jego pośrednictwem Produktów;
  2. nieprawidłowości w zakresie prezentacji niektórych treści i nieoptymalne działanie niektórych funkcji.

§6 Przekazywanie danych podmiotom trzecim

 1. BIK nie sprzedaje przetwarzanych danych osobowych Klientów innym podmiotom.
 2. BIK korzysta z usług podmiotów trzecich, którym może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów w celu realizacji określonych działań. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane takim podmiotom na podstawie zawartych umów, przy czym takie podmioty przetwarzają dane w imieniu BIK i zgodnie z poleceniami BIK. Nie wpływa to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
 3. Dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK:
  1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także Związkowi Banków Polskich z siedzibą w Warszawie – w procesie rejestracji Konta w celu sprawdzenia, czy dokument tożsamości Klienta nie został zgłoszony do Systemu Dokumentów Zastrzeżonych;
  2. innym podmiotom współpracującym z BIK – o ile podmiot dysponuje zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

§7 Zmiany Polityki Ochrony Prywatności Portalu BIK

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez BIK usług, Polityka może ulegać okresowym zmianom. Nowa wersja Polityki będzie publikowana w Portalu BIK.